ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
1,291
เดือนที่แล้ว
1,813
ปีนี้
22,835
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
50,707
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ PDPA ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(สำหรับประชาชน)1 ก.ค. 2565
2คู่มือประชาชน สำนักปลัด (ปรับปรุง ต.ค.63)19 พ.ค. 2564
3คู่มือประชาชน กองคลัง (ปรับปรุง ต.ค.63)19 พ.ค. 2564
4คู่มือประชาชน กองช่าง (ปรับปรุง ต.ค.63)19 พ.ค. 2564
5การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)30 มิ.ย. 2563
6การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)30 มิ.ย. 2563
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร30 มิ.ย. 2563
8การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ(กรณีนิติบุคคล)30 มิ.ย. 2563
9การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)30 มิ.ย. 2563
10การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)30 มิ.ย. 2563
11การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน30 มิ.ย. 2563
12การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์30 มิ.ย. 2563
13การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)30 มิ.ย. 2563
14การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2563
15การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)30 มิ.ย. 2563
16การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2563
17การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2563
18การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ.พนักงานส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2563
19การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑30 มิ.ย. 2563
20การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร30 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|