ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล25 ต.ค. 2565
2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน16 มี.ค. 2565
3ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)6 ต.ค. 2564
4ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด6 ต.ค. 2564
5ประกาศ กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ22 ก.ค. 2564
6ประกาศ มาตรการสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ22 ก.ค. 2564
7ที่ 59.2558 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้่องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟป่า,ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 255823 มิ.ย. 2563
8ที่ 80.2558 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการปรับขยายเวลาให้บริการประชาชน23 มิ.ย. 2563
9ที่ 84.2558 ให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลฮอด ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยการจราจรในงานวันอาสาสมัครสาธาณสุขมูลฐานและการแข่งขันกีฬาสีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานอำเภอฮอด 23 มิ.ย. 2563
10ที่ 102.2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบน้ำป่าไหลหลากท่วมสวนข้าวโพดและยาสูบ เกษตรกรหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลฮอด23 มิ.ย. 2563
11ที่ 822558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิง)23 มิ.ย. 2563
12ที่ 006.2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด23 มิ.ย. 2563
13ที่ 105.2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับตำบลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด23 มิ.ย. 2563
14ที่ 110.2558 ให้เจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลฮอด เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุประจำศูนย์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 255823 มิ.ย. 2563
15ประกาศการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลฮอดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง23 มิ.ย. 2563
16ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 -256323 มิ.ย. 2563
17มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม23 มิ.ย. 2563
18การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้งอถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าครองชีพชั่วคราว23 มิ.ย. 2563
19กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอปท.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่2)23 มิ.ย. 2563
20แบบการเลื่อนระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และวิชาการ23 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|