ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร23 มิ.ย. 2563
2การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ กรณีนิติบุคคล23 มิ.ย. 2563
3การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ กรณีบุคคลธรรมดา23 มิ.ย. 2563
4การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร กรณีนิติบุคคล23 มิ.ย. 2563
5การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร กรณีบุคคลธรรมดา23 มิ.ย. 2563
6การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน23 มิ.ย. 2563
7การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์23 มิ.ย. 2563
8การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม23 มิ.ย. 2563
9การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น23 มิ.ย. 2563
10การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)23 มิ.ย. 2563
11การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น23 มิ.ย. 2563
12การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น23 มิ.ย. 2563
13การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น23 มิ.ย. 2563
14การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2123 มิ.ย. 2563
15การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร23 มิ.ย. 2563
16การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออก ของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 3423 มิ.ย. 2563
17การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2123 มิ.ย. 2563
18การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง23 มิ.ย. 2563
19การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 323 มิ.ย. 2563
20การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา2223 มิ.ย. 2563

1 2 3   >>  >|