ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
41พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256023 มิ.ย. 2563
42พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ23 มิ.ย. 2563
43พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254223 มิ.ย. 2563
44พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม23 มิ.ย. 2563
45พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253723 มิ.ย. 2563
46ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ23 มิ.ย. 2563
47ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ23 มิ.ย. 2563
48ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ฯ23 มิ.ย. 2563
49ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255923 มิ.ย. 2563
50ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ23 มิ.ย. 2563
51ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 255523 มิ.ย. 2563
52ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม23 มิ.ย. 2563
53รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย23 มิ.ย. 2563
54มติ ก อบต. ปี 256023 มิ.ย. 2563
55มติ ก.อบต.ปี 256123 มิ.ย. 2563
56ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256123 มิ.ย. 2563
57พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.256223 มิ.ย. 2563

|< << 1 23