ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
21การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔30 มิ.ย. 2563
22การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑30 มิ.ย. 2563
23การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง30 มิ.ย. 2563
24การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓30 มิ.ย. 2563
25การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 30 มิ.ย. 2563
26การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 30 มิ.ย. 2563
27การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา30 มิ.ย. 2563
28การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ30 มิ.ย. 2563
29การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา30 มิ.ย. 2563
30การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด30 มิ.ย. 2563
31การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ30 มิ.ย. 2563
32การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ30 มิ.ย. 2563
33การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ30 มิ.ย. 2563
34การแจ้งถมดิน30 มิ.ย. 2563
35การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ30 มิ.ย. 2563
36การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่30 มิ.ย. 2563
37การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน30 มิ.ย. 2563
38การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ30 มิ.ย. 2563
39การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ30 มิ.ย. 2563

|< << 12