ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
21การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร กรณีนิติบุคคล23 มิ.ย. 2563
22การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร กรณีบุคคลธรรมดา23 มิ.ย. 2563
23การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด23 มิ.ย. 2563
24การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา23 มิ.ย. 2563
25การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ23 มิ.ย. 2563
26การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา23 มิ.ย. 2563
27การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด23 มิ.ย. 2563
28การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด23 มิ.ย. 2563
29การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ23 มิ.ย. 2563
30การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ23 มิ.ย. 2563
31การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ23 มิ.ย. 2563
32การแจ้งถมดิน23 มิ.ย. 2563
33การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ23 มิ.ย. 2563
34การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่23 มิ.ย. 2563
35การรับชำระภาษีป้าย23 มิ.ย. 2563
36การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน23 มิ.ย. 2563
37การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ23 มิ.ย. 2563
38การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ23 มิ.ย. 2563
39พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม23 มิ.ย. 2563
40พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 253923 มิ.ย. 2563

|< << 12 3   >>  >|