ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ชุนชนน่าอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุดมด้วยประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ
 

     1. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพรายได้ที่มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครอบครัวและสังคมมีสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดี ขจัดปัญหาความยากจน แก้ไขปัญหายา​​เสพติดและอบายมุขและการส่งเสริมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว

     2. การจัดให้มีน้ำบริโภคที่สะอาด น้ำอุปโภคที่มีคุณภาพและเพียงพอ และการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ให้มีคุณภาพใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ

     3. การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้สังคมเป็นแหล่งภูมิปัญญา ตลอดจนการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และการจัดการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

     4. การจัดบริการสาธารณะที่ดีอย่างทั่วถึง ตลอดจนการวางผังเมือง

     5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้แก่ประชาชนในระดับครอบครัวหมู่บ้าน ให้มีจิตสำนึก มีความตระหนักในความร่วมมือ และการบูรณาการการหาแนวคิด แนวทางที่จะร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆของตนเอง เพื่อนำสู่ความเข้มแข็ง

     6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     7. การสร้างระบบมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี การทำงานเชิงบูรณาการ สร้างความโปร่งใสเป็นธรรม ต่อกลุ่มและองค์กรในตำบล