ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
                  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
                          องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่