ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 097-9745667 สายด่วนรองนายกฯ โทร 062-9593906 , 099-4124330

 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
871
เดือนที่แล้ว
1,219
ปีนี้
5,377
ปีที่แล้ว
7,663
ทั้งหมด
15,835
ไอพี ของคุณ
44.200.25.51

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน สำนักปลัด (ปรับปรุง ต.ค.63)19 พ.ค. 2564
2คู่มือประชาชน กองคลัง (ปรับปรุง ต.ค.63)19 พ.ค. 2564
3คู่มือประชาชน กองช่าง (ปรับปรุง ต.ค.63)19 พ.ค. 2564
4การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)30 มิ.ย. 2563
5การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)30 มิ.ย. 2563
6การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร30 มิ.ย. 2563
7การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ(กรณีนิติบุคคล)30 มิ.ย. 2563
8การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)30 มิ.ย. 2563
9การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)30 มิ.ย. 2563
10การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน30 มิ.ย. 2563
11การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์30 มิ.ย. 2563
12การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)30 มิ.ย. 2563
13การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2563
14การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)30 มิ.ย. 2563
15การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2563
16การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2563
17การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ.พนักงานส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2563
18การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑30 มิ.ย. 2563
19การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร30 มิ.ย. 2563
20การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔30 มิ.ย. 2563

12  >> >|